Əvvəlcədən süzgəcli mikro duman ayırıcı

  • Micro Mist Separator with Prefilter YAMF

    Prefilter YAMF ilə Mikro Duman Ayırıcı

    Mikro duman ayırıcı prinsipi: ayırıcıya daxil olduqdan sonra teqansial kateterdən iki faz axınının (dayandırılmış hissəciklər və hava) ayrılmasının astar boyunca fırlanma hərəkəti edəcəyi, mərkəzdənqaçma qüvvəsindən, cazibə qüvvəsindən və sürtünmənin birlikdə işləməsindən ibarətdir. , yüksək sürtünmə ilə qatı maddələr olduğundan dönmə sürəti tədricən kiçik olur, daxili səth çubuq ayırıcı boşalmasının altına batır; Bu zaman hava axını daha az sürtünməyə məruz qalır və sürət daha az azalır. Döndüyündə və düşdükdə, konusun qırılması ilə yuxarıya doğru qırılır, yuxarıya doğru fırlanan bir hərəkət edir və yuxarı hava axınının daxili qatını (hava nüvəsi kimi tanınır) meydana gətirir. ZUI-dən sonra, yuxarı egzoz borusundan boşaldılır, yəni hava ilə maddənin ayrılması tamamlanır, aralarında kiçik diametrli hissəciklər və ya toz tez-tez yuxarı hava axınına çəkilir və divara çatmadan yuxarıdan atılır.